Nghệ Thuật Đánh Gía KPIs & Khen Thưởng

Đến với KENMEI, với hơn 8 năm kinh nghiệm chúng tôi sẽ cố vấn & đào tạo từng bước chi tiết giải pháp đơn giản, dễ dàng, nhanh chống và hiệu quả lâu để giúp bạn xây dựng nên chương trình KPIs và những chính sách khen thưởng phù hợp.

Nội dung giải pháp:

  • Phương trình KPIs = A(x1) + B(x2) + C(x3) + D(x4). A, B, C, D là các chỉ tiêu; x1, x2, x3, x4 là tỷ trọng phần trăm
  • KPIs (lãnh đạo) = KPIs (toàn nhân sự bên dưới)
  • Chịu trách nhiệm liên đới giữa các nhân sự, phòng ban có liên quan với nhau
  • Đánh giá chéo giữa các nhân sự, phòng ban có liên quan
  • Chia sẻ PHƯỚC (lợi nhuận) cho toàn thể nhân sự
  • Các hình thức thưởng khi đạt KPIs
  • Một chính sách y tế cho gia đình của nhân sự đạt KPIs liên tục