KỸ NĂNG LẬP VÀ THỰC THI KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ

Mục tiêu khóa học: Giúp các chủ Doanh nghiệp hay CEO hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch và tránh các sai lầm thường gặp. Hiểu và thực hành các công cụ quan trọng trong việc thực thi kế hoạch. 

NỘI DUNG CHÍNH:

Thời lượng: 2 ngày

Số lượng học viên: 20 – 25 người

Phần 1: Nền tảng chung

 • Các loại kế hoạch trong doanh nghiệp
 • Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch
 • Những sai lầm thường gặp khi lập kế hoạch
 • Những sai lầm thường gặp khi thực thi kế hoạch

Phần 2: Các công cụ trong việc lập kế hoạch

 • Tiêu chí SMART trong việc lập kế hoạch
 • Công thức 5W2H2C trong việc lập kế hoạch
 • Sơ đồ xương cá trong việc lập kế hoạch
 • Phương pháp HORENSO, KANBAN
 • Ma trận công việc quan trọng – khẩn cấp
 • Ma trận RACI
 • 4 nguyên tắc thực thi
 • Chu trình PDCA (Plan – Do – Check – Act)