Tag Archives: đào tạo nhân sự

Buổi 10: Kenmei Gakuin tổ chức Workshop Ứng dụng DISC trong công việc

Mục đích của workshop là giúp các doanh nghiệp tuyển dụng được người phù hợp. Biết cách giao việc, đào tạo theo từng tính cách hành vi của từng người…